وب سايت رسمي سيد عزيز معصومي

مترجم رسمي زبان انگليسي قوه قضائيه تهران

قابل توجه همكاران مجترم اداره كل امور مترجمان رسمي تهران
ليست اسناد ارجاعي از طريق متقاضي ترجمه به آن اداره كل جهت تاييد در سال 95 به شرح زير مي‌باشد.  
توضيحات:
1- شماره سريالهاي ياد شده، شماره سريال سربرگهايي هستند كه ممهمور با مهر تاييد كارشناس خواهد شد.
2- در صورتي كه تعداد اوراق ترجمه بيش از يك برگ باشد، سريال برگ آخر ملاك خواهد بود.
شماره ملي متقاضي تاييد نام متقاضي تاييد نام صاحب سند نوع سند شماره سريال سربرگ تاريخ
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Copyright Masoumi Translation Service