صفحه اول انگليسي

صفحه اول فارسي

صفحه اول مشترك

 
 

ترجمه تخصصي متون حقوقي و انواع قراردادها

(انگليسي ـ فارسي)

  

ترجمه متون حقوقي، يكي از پيچيده‌ترين انواع ترجمه‌هاست كه داراي ماهيتي كاملاً دوگانه مي‌باشد؛ «دانش عمومي زبان انگليسي» و «دانش حقوقي». بنابراين، در ترجمه متون حقوقي، صِرف دانش زباني و تكنيكهاي ترجمه، كافي نيست و مترجم بايد علاوه بر دانش زباني و تكنيكهاي ترجمه، دانش تخصصي حقوقي نيز داشته باشد. همچنين مترجم بايد با نظامهاي خاصي حقوقي آشنايي داشته باشد و نيز بداند كه در چه كشورهايي چه نوع نظام يا نظامهاي حقوقي اعمال مي شوند. 

متون حقوقي داراي لغات و اصطلاحات خاص با بار و آثار حقوقي ويژه‌اي هستند كه مترجم بايد تسلط كامل به آنها داشته باشد تا بتواند به طور دقيق، تعهدات طرفين و آثار حقوقي آنها را نيز به طرفين تفهيم كند. متاسفانه متون حقوقي در تمامي كشورها داراي ابهامات خاصي هستند و همين ابهامات سبب مي شود كه تفاسير مختلفي از اين نوع متن ارائه شوند. بنابراين با توجه به اين گونه ابهامات، ترجمه متون حقوقي، تخصص مخصوص به خود را مي‌طلبد و تنها داشتن اطلاعات زباني، كارساز نخواهد بود و مترجم بايد داراي تخصص حقوقي نيز باشد. 

ترجمه متون حقوقي كه ما قادر به ارائه تخصصي آنها هستيم:
:: Public Law :: حقوق عمومي
:: Civil Law :: حقوق مدني
:: Trade Law :: حقوق تجارت
:: Criminal Law & Criminology :: حقوق جزا و جرم شناسي
:: Public International Law :: حقوق بين‌الملل عمومي
:: Private International Law (Conflict of Laws) :: حقوق بين الملل خصوصي
:: Civil Procedural Law :: آيين دادرسي مدني
:: Criminal Procedural Law :: آيين دادرسي كيفري
:: International Trade Law (ITL) :: حقوق تجارت بين‌الملل
:: International Contracts :: انواع قراردادهاي بين المللي
:: ITL Related Notes :: انواع اوراق مربوط به تجارت بين‌الملل
:: Patents :: حق اختراعات و شرح‌هاي مربوطه 
:: Intellectual Property Law (IP) :: متون مربوط به حقوق مالكيت فكري
:: ITL Commercial Arbitration :: متون مربوط به داوري تجاري بين المللي
:: Islamic Jurisprudence :: متون فقه
   

Copyright ©  Masoumi Translation Service