صفحه اول انگليسي

صفحه اول فارسي

صفحه اول مشترك

 
 

دارالترجمه رسمي شماره 198، داراي مجوز رسمي از اداره كل امور حقوقي، اسناد و مترجمان رسمي قوه قضائيه، با بهره گيري از كادري مجرب و توان علمي و مديريتي مترجم مسئول، كه نتيجه تحصيلات دانشگاهي در دو رشته مترجمي زبان انگليسي و حقوق قضايي مي‌باشد، و همچنين اعمال فرايند كنترل كيفيت، اين افتخار را دارد تا خدمات خود را به شرح زير به تمامي هموطنان عزيز در داخل و خارج از ايران ارائه نمايد.

خدمات ترجمه رسمي اسناد و مدارك و ساير خدمات جانبي (انگليسي ـ فارسي)

ارائه خدمات ترجمه رسمي اسناد و مدارك اشخاص حقيقي؛ اسناد و مدارك اشخاص حقوقي، ثبتي، شركتي؛ انواع قراردادهاي داخلي و خارجي؛ اسناد و مدارك بازرگاني و تجاري، بانكي و مالي، آموزش و تحصيلي؛ سر فصل دروس دانشگاهي يا سيلابس درسي؛ انواع گواهي‌هاي آموزشي؛ اسناد و مدارك اتباع خارجه و همچنين اسناد و مدارك صادر شده در خارج از ايران

ارائه خدمات تاييد ترجمه رسمي اسناد و مدارك توسط دادگستري (بخش تاييد ترجمه اسناد و مدارك در قوه قضائيه) و همچنين تاييد ترجمه ها در وزارت امور خارجه (اداره كل احوال شخصيه وازرت امور خارجه در تهران) توسط نماينده ما در اداره‌هاي مذكور 

ارائه خدمات "كپي برابر اصل" كردن اسناد و مدارك صادر شده در خارج و همچنين برابر اصل نمودن كپي هاي ضميمه اسناد و مدارك كه بايد ضميمه ترجمه ها شود و همچنين تاييد آنها توسط داگستري و وزارت امور خارجه   

هر چند كه مشتري خود بهتر از ما مي تواند تشخيص دهد كه چه نوع اسناد و مداركي را بايد ترجمه و تاييد كند، ما نيز با توجه به تجارب ارزنده بسياري از مشتريان حسب نياز آنان، مي توانيم اين تجارب را به مشتريان جديد خود منتقل كنيم تا در حد توانمان از اتلاف وقت شما جلوگيري شود. لذا در صورت نياز، قبل از شروع ترجمه، با ما تماس بگيريد و راهنمايي بخواهيد. 

تاييد اسناد و مدارك توسط دادگستري و وزارت امور خارجه

 

:: قبل از ارال مدارك، "مدارك اصلي مورد ترجمه" و "مدارك مكمل" را با دارالترجمه چك كنيد.

  

راهنماي تاييد ترجمه رسمي اسناد مربوط به احوال شخصيه

"ترجمه شناسنامه"

* مراجعه‌كننده بايد املاي انگليسي مورد نظر اسامي مندرج در شناسنامه را در زمان تحويل شناسنامه قيد نمايد.

* ترجمه شناسنامه همراه با اصل و در صورت نداشتن قلم‌خوردگي و ممهور به مهر ثبت احوال محل صدور قابل تاييد است.

* شناسنامه‌هاي قديمي فاقد اعتبار و غير قابل ترجمه هستند؛ مگر اين كه صاحب آن فوت نموده و در آن قيد شده باشد.

* در مقابل اسامي فرزندان بايد مهر ثبت احول الصاق شده باشد.

* در مقابل واقعه طلاق بايد مهر دفتر طلاف الصاق شده باشد.

"ترجمه خلاصه فوت"

* ترجمه خلاصه فوت به همراه و ممهور به مهر ثبت احوال قابل تاييد است.

* تمامي گواهينامه‌هاي صادره از سازمان بهشت زهرا با مهر اين سازمان قابل ترجمه و تاييد است.

"ترجمه گواهي تجرد"

* ترجمه گواهي تجرد در صورتي كه توسط سازمان ثبت احوال محل صدور شناسنامه يا اداره سجلات امور خارجه (احوال شخصيه) صادر شده باشد، قابل تاييد است.

"ترجمه سند ازدواج"

* براي ترجمه سند ازدواج، همراه داشتن شناسنامه يكي از ذوجين الزامي است.

* ترجمه سند ازدواج در صورتي كه خوانا و بدون قلم‌خوردگي و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقيق دفترخانه باشد، قابل تاييد است.

* ترجمه عقد انقطاعي (مدت دار) قابل تاييد نيست.

"ترجمه سند طلاق"

* براي ترجمه سند ازدواج، همراه داشتن شناسنامه الزامي است.

* ترجمه سند طلاق در صورتي كه خوانا و بدون قلم‌خوردگي و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقيق دفترخانه باشد، قابل تاييد است.

"ترجمه رونوشت سند ازدواج"

* براي ترجمه رونوشت سند ازدواج، همراه داشتن شناسنامه الزامي است.

* ترجمه رونوشت سند ازدواج در صورتي كه از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد، قابل تاييد است.

"ترجمه رونوشت سند طلاق"

* براي ترجمه رونوشت سند طلاق، همراه داشتن شناسنامه الزامي است.

* ترجمه رونوشت سند طلاق در صورتي كه از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد، قابل تاييد است.

"ترجمه گواهي عدم سوء پيشينه"

* ترجمه گواهي سوء پيشينه طبق قانون تا سه ماه پس از تاريخ صدور قابل تاييد است و سندي كه تاريخ آن گذشته باشد قابل ترجمه و تاييد نيست. 

"ترجمه وصيتنامه"

* ترجمه وصيتنامه در سربرگ محضر با مهر و امضا سر دفتر و همراه با شناسنامه وصي و موصي قابل تاييد است و چنانچه وصي فوت نموده باشد، تنفيذ وصيتنامه در دادگاه به ضميمه ترجمه جهت اسناد الزامي است. لازم است ذكر شود كه اقليتهاي مذهبي از اين قاعده مستثني مي باشند.

"ترجمه كارت پايان خدمت"

* ترجمه كارت پايان خدمت همراه با اصل قابل ترجمه و تاييد است.

"ترجمه كارت معافيت از خدمت"

* ترجمه كارت معافيت از خدمت همراه با اصل قابل ترجمه و تاييد است.

"ترجمه گواهينامه رانندگي"

* ترجمه گواهينامه رانندگي همراه با اصل قابل ترجمه و تاييد است.

"ترجمه گواهي ولادت"

* ترجمه گواهي ولادت با مهر پزشك مربوطه و تاييد سازمان نظام پزشكي قابل تاييد است.

" ترجمه انواع كارت شناسايي"

* ترجمه كارتهاي شناسايي صادره توسط ارگانهاي دولتي، با مهر و امضا سازمان مربوطه، قابل تاييد است.

* ترجمه كارت ملي قابل تاييد است.

* ترجمه كارت دانشجويي، قابل تاييد نيست.

* كارتهاي شناسايي صادره توسط شركتهاي خصوصي، با همراه روزنامه رسمي شركت، قابل تاييد است.

راهنماي تاييد ترجمه رسمي اسناد حقوقي

 

"ترجمه سند مالكيت"

* سند مالكيت در صورتي كه خوانا و بدون قلم‌خوردگي و ممهور به مهر ثبت اسناد در آخرين ستون نقل و انتقال باشد، قابل ترجمه و تاييد است.

* سند مالكيتي كه در تاريخ ترجمه در دادگاه‌ها براي آزادي متهم به وثيقه گذاشته شده باشد، قابل ترجمه و تاييد نيست.

 

"ترجمه وكالتنامه"

* وكالتنامه در صورتي قابل ترجمه و تاييد است كه در دفاتر اسناد رسمي و در سر برگ محضر تهيه و ممهور به مهر و امضاء سر دفتر باشد.

 

"ترجمه بيع‌نامه"

* بيع‌نامه در صورتي كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد، قابل ترجمه و تاييد است. بيع‌نامه‌هايي كه در آژانس‌هاي مسكن تهيه مي‌شوند فاقد اعتبار براي ترجمه و تاييد است.  

 

"ترجمه اجاره نامچه"

* اجاره نامچه در صورتي كه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر باشد، قابل ترجمه و تاييد است. اجاره نامچه هايي كه در آژانس‌هاي مسكن تهيه مي‌شوند فاقد اعتبار قانوني براي ترجمه و تاييد هستند.  

 

"ترجمه تعهدنامه"

* تعهدنامه در صورتي قابل ترجمه و تاييد است كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سر دفتر تنظيم شده باشد.

 

"ترجمه تفويض وكالتنامه و ساير انواع نقل و انتقالات"

* تفويض وكالتنامه و نقل و انتقالات در صورتي كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد، قابل ترجمه و تاييد است.

* در مورد تاييد ترجمه تفويض وكالت، ارائه وكالتنامه‌هاي قبل براي استناد و رويت الزامي است.

 

"ترجمه اقرارنامه"

* اقرار نامه در صورتي قابل ترجمه و تاييد است كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد.

* با توجه به متن اقرارنامه، ارائه مدارك لازم براي تاييد ترجمه الزامي مي‌باشد.

 

"ترجمه استشهاديه"

* ترجمه استشهاديه قابل تاييد رسمي دادگستري نمي باشد؛ مگر در دو مورد:

الف) استشهاديه اعلام آدرس مسكوني: ترجمه استشهاديه اعلام آدرس محل سكونت با تاييد نيروي انتظامي منطقه مربوطه قابل تاييد است.

ب) ترجمه استشهاديه افراد تحت تكفل: ترجمه استشهاده افراد تحت تكفل (پدر، مادر، خواهر تا زمان تجرد و برادر تا زمان رسيدن به سن قانوني) در مورد افرادي كه در خارج از كشور مشغول به كار هستند و كفالت خانواده را بر عهده دارند، قابل تاييد است. در اين مورد ارائه شناسنامه براي تاييد استشهاديه الزامي است.

 

"ترجمه احكام"

* احكام صادره توسط دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و همچنين صورتجلسه‌هاي دادگاه و گواهي‌هاي صادره از دادگاه‌ها در صورتي قابل ترجمه و تاييد است كه ممهور به مهر "ترجمه بلامانع است" توسط شعبه صادر كننده باشد.

* در اين مورد، احكام حصر وراثت كه توسط شعبه دادگاه‌هاي عمومي و احكام حجر و قيم‌نامه كه توسط دايره سرپرستي صادر مي‌شود، استثناء است.

 

"ترجمه احكام طلاق"

* احكام طلاق يا اقرار عدم امكان سازش كه منجر به جدائي نگرديده باشد، قابل ترجمه و تاييد نيست. چنانچه مراجعه كننده اظهار به جدايي نمايد، ارائه سند طلاق يا شناسنامه كه در آن واقعه طلاق به ثبت رسيده باشد براي استناد سند ترجمه شده الزاميست.  

 

"ترجمه اظهارنامه و دادخواست"

* اظهارنامه و دادخواست در صورتي كه در مرحله اوليه باشد، قابل ترجمه و تاييد نيست.

 

"ترجمه مكاتبات بين سازمان‌هاي دولتي"

* ترجمه مداركي كه جنبه مكاتبه بين سازمان‌ها داشته باشد مدرك و سند رسمي تلقي نمي‌شود و فقط مقررات و آئين‌نامه‌هاي قابل ترجمه و تاييد است.  

 

"ترجمه ارزيابي املاك"

* برگه ارزيابي املاك و مستغلات در صورتي قابل ترجمه و تاييد است كه توسط كارشناس رسمي دادگستري انجام شده و كانون كارشناسان دادگستري آن را تاييد كرده باشد، قابل ترجمه و تاييد مي‌باشد.

 

"ترجمه استعلام ثبت اسناد"

* استعلام ثبت اسناد در صورتي قابل ترجمه و تاييد است كه ممهور به مهر ثبت اسناد منطقه مربوطه باشد.

 

 

راهنماي تاييد ترجمه رسمي مدارك تحصيلي

 

" ترجمه مدارك تحصيلي مقطع ابتدايي"

* ترجمه كليه مدارك مقطع ابتدايي با مهر و امضا مدير آموزشگاه مربوطه قابل تاييد است.

* ترجمه گواهي پايان مقطع تحصيلات ابتدايي (پنجم ابتدايي) علاوه بر مهر و امضا مدير آموزشگاه بايد با تاييد آموزش و پرورش منطقه مربوطه برسد.

 

" ترجمه مدارك و ريز نمرات و گواهيهاي مقطع راهنمايي"

* ترجمه كليه مدارك مقطع راهنماي با مهر و امضا مدير آموزشگاه مربوطه قابل تاييد است.

* ترجمه گواهي پايان مقطع تحصيلات راهنمايي (سوم راهنمايي) علاوه بر مهر و امضا مدير آموزشگاه بايد به تاييد آموزش و پرورش منطقه مربوطه برسد.

 

" ترجمه مدارك و ريز نمرات و گواهيهاي مقاطع متوسطه"

* ترجمه كليه مدارك مقطع متوسطه با مهر و امضا مدير آموزشگاه مربوطه قابل تاييد است.

* ترجمه گواهي پايان مقطع متوسطه (سوم) علاوه بر مهر و امضا مدير آموزشگاه بايد به تاييد آموزش و پرورش منطقه مربوطه برسد.

 

" ترجمه گواهيها و ريز نمرات مقطع پيش دانشگاهي"

* كليه گواهيها و ريز نمرات مقطع پيش دانشگاهي بايد به تاييد آموزشگاه و آموزش و پرورش منطقه مروبطه برسد.

 

" ترجمه مدارك آموزشي دوره كارداني"

* كليه مدارك آموزشي در مقطع كارداني با تاييد آموزش و پرورش قابل تاييد است.

 

" ترجمه مدارك و ريز نمرات و گواهيهاي صادره از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري"

* ترجمه دانشنامه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا و ريز نمرات فارغ‌التحصيلان ممهور به مهر معرفي شده وزارت علوم و تحقيقات و فناوري با امضاهاي معرفي شده و مهر قابل قبول آن سازمان (واقع در شهرك غرب، ميدان صنعت، خيابان هرمزان، نبش پيروزان جنوبي، جنب دبيرستان ابوريحان، ساختمان وزارت علوم، اداره فارغ التحصيلان)  قابل تاييد است.

 

" ترجمه مدارك و ريز نمرات و گواهيهاي صادره از دانشگاه پيام نور"

* ترجمه دانشنامه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا و ريز نمرات فارغ‌التحصيلان دانشگاه پيام نور ممهور به مهر معرفي شده وزارت علوم و تحقيقات و فناوري با امضاهاي معرفي شده و مهر قابل قبول آن سازمان (واقع در ابتداي جاده لشكرگ، روبروي جاده اوزگل، خيابان نخل، ساختمان داشگاه پيام نور، اداره خدمات آموزشي)  قابل تاييد است.

 

" ترجمه مدارك و ريز نمرات و گواهيهاي صادره از وزارت بهداشت"

* ترجمه دانشنامه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا و ريز نمرات فارغ‌التحصيلان، مدارك پزشكي، دندان پزشكي، پيرا پزشكي، پرستاري، مامائي و زيرشاخه هاي آن ممهور به مهر برجسته وزارت بهداشت و درمان با امضاهاي معرفي شده آن سازمان (واقع در شهرك غرب، پشت برج ميلاد نور، خيابان سيماي ايران، وزارت بهداشت و درمان، اداره فارغ التحصيلان) قابل تاييد است.

 

" ترجمه مدارك و ريز نمرات و گواهيهاي صادره از دانشگاه آزاد اسلامي"

* ترجمه دانشنامه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا و ريز نمرات فارغ‌التحصيلان صادره از دانشگاه آزاد در سراسر ايران بايد به تاييد سازمان مركزي (واقع در خيابان پاسداران، نيستان نهم، سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، اداره فارغ التحصيلي) با مهر و امضاهاي معرفي شده آن سازمان قابل تاييد است.

 

" ترجمه كارت دانشجويي"

* ترجمه كارت دانشجويي كليه دانشگاهها اعم از دولتي و غير دولتي، قابل تاييد نيست.

 

" ترجمه گواهيهاي كار اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي"

* ترجمه گواهيهاي كار مربوط به اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي با تاييد سازمان مركزي و مهر و امضا معرفي شده دانشگاه، قابل تاييد است.

 

" ترجمه گواهيهاي كار اساتيد دانشگاههاي دولتي"

* ترجمه گواهيهاي كار مربوط به اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي با مهر و امضا رياست دانشكده، قابل تاييد است.

 

" ترجمه مدارك و ريز نمرات و گواهيهاي صادره از دانشگاههاي غير انتفاعي"

* ترجمه كليه مدارك صادره از طرف اين موسسات در صورتي كه زير نظر وزارت علوم و تحقيقات و فناوري باشند، با مهر و امضاهاي مجاز، قابل تاييد هستند.

 

" ترجمه مدارك و دانشنامه‌هاي معادل سازمان امور استخدامي كشور"

* ترجمه كليه دانشنامه‌هاي معادل سازمان امور استخدامي، ممهور به مهر اين سازمان، قابل تاييد است.

 

" ترجمه ارزشنامه‌هاي تحصيلي"

* ترجمه ارزشنامه هاي تحصيلي (ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان خارج از كشور توسط وزارت علوم يا بهداشت)، با مهر "بلامانع بودن ترجمه" توسط وزارتخانه مربوطه، قابل تاييد است.

* در صورتي كه ارزشنامه تحصيلي بدون مهر "بلامانع بودن ترجمه" باشد، صاحب سند مي تواند اصل سند صادر شده در خارج از كشور را به تاييد وزارت امور خارجه برساند. در اين صورت  مترجم رسمي مي‌تواند آن را به فارسي برگردان كند و پس از آن به زبان مورد نياز خود ترجمه شود.

 

" ترجمه مدارك و گواهيهاي صادره از حوزه‌هاي علميه"

* ترجمه كليه مدارك صادره از حوزه‌هاي علميه، قابل تاييد است.

 

" ترجمه كارت نظام پزشكي"

* ترجمه كارت نظام پزشكي با امضا رئيس سازمان نظام پزشكي و ارائه مدرك تحصيلي جهت استناد، قابل تاييد است.

 

" ترجمه كارت نظام مهندسي"

* ترجمه كارت نظام مهندسي با امضا رئيس سازمان نظام پزشكي و ارائه مدرك تحصيلي جهت استناد، قابل تاييد است.

 

" ترجمه سر فصل دروس"

* ترجمه سرفصل دروس با مهر شوراي عالي برنامه‌ريزي و وزارت علوم، قابل تاييد است.

 

" ترجمه كارنامه سازمان سنجش آموزش مربوط به كنكور سراسري"

* ترجمه كارنامه (ريز نمرات كنكور سراسري يا آزمايشي) قابل تاييد نمي‌باشد.

" ترجمه تعيين رتبه قبولي در دانشگاههاي دولتي"

* ترجمه گواهي قبولي در كنكور سراسري در سربرگ سازمان سنجش و با مهر سازمان سنجش اداره كل امور دانشجويان داخل و وزارت علوم، قابل تاييد است.

 

 

راهنماي تاييد ترجمه رسمي گواهيهاي آموزشي

 

" ترجمه گواهيهاي صادره از سازمان فني و حرفه اي"

* ترجمه گواهينامه هاي مهارت فني حرفه اي كه توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي صادر شده، قابل تاييد است.

 

" ترجمه گواهيهاي آموزشي كوتاه مدت ادارات دولتي"

* ترجمه گواهينامه‌هاي دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت (ساعتي) كه از طريق ادارات دولتي و يا سازمانهاي دولتي صادره شده، قابل تاييد است.

 

" ترجمه‌ گواهيهاي مراكز آموزشي دوره‌هاي زبان"

* ترجمه گواهيهاي صادره از مراكز آموزشي دوره‌هاي زبان، چنانچه به صورت شركتي اداره مي‌شوند، ضمن ارائه آخرين روزنامه رسمي شركت و در غير اين صورت با مجوز آموزش و پرورش، قابل تاييد است.

 

" ترجمه گواهيهاي آموزشي كوتاه مدت شركتهاي خصوصي"

* ترجمه گواهيهاي آموزشي كوتاه مدت (ساعتي) شركتهاي دولتي خصوصي، ضمن ارائه آخرين روزنامه رسمي با موضوع فعاليت شركت و مجوز آموزش، قابل تاييد است.

 

" ترجمه گواهيهاي آموزشي كوتاه مدت از سازمانها"

* ترجمه گواهيهاي آموزشي كوتاه مدت (ساعت دار) صادره از سازمان مديريت دولتي و مجتمع آموزشي ايران و موسسه آموزشي ايزايران ممهور به مهر مرجع صادر كننده، قابل تاييد است.

* ترجمه گواهيهاي آموزشي كوتاه مدت (ساعتي) صادره از جهاد دانشگاهي ممهور به مهر جهاد دانشگاهي، قابل تاييد است.

 

 

راهنماي تاييد ترجمه رسمي گواهيهاي كار

 

" ترجمه گواهيهاي كار از موسسات و ادارات دولتي"

* ترجمه گواهي كار صادره از سوي ادارات و موسسات و سازمانهاي دولتي، با ارائه حكم مربوطه، قابل تاييد است.

 

"ترجمه گواهيهاي كار صادره از شركتهاي خصوصي"

* تمامي گواهيهاي صادره از سوي شركتهاي خصوصي، با ارائه آخرين روزنامه رسمي با مهر شركت و ارائه دفترچه بيمه، قابل ترجمه و تاييد است. در ضمن در صورتي كه در چنين گواهي، سمت شخص ذكر شده باشد، ارائه مدرك مرتبط نيز الزامي است.

* در صورتي كه در گواهي صادره از طرف شركت حرفه و كار تخصصي، ميزان تحصيلات قيد شده باشد، ارائه مدرك تحصيلي صاحب سند براي تاييد ترجمه الزامي است.

* براي ترجمه گواهيهاي صادره از طرف شركت براي كاركنان نيمه وقت، ديگر نيازي به ارائه دفترچه بيمه نيست.

 

" ترجمه گواهيهاي كار صادره از مهد كودكها"

* ترجمه گواهيهاي صادره از  مهدكودكها و مراجعي كه فعاليت آنها زير نظر سازمان بهزيستي مي‌باشد، ضمن تاييد اسن سازمان قابل تاييد است.

 

" ترجمه گواهيهاي صادره از آژانسهاي هواپيمايي"

" ترجمه گواهيهاي صادره از آژانسهاي هواپيمايي چنانچه به صورت شركتي اداره مي‌شوند، با ارائه آخرين روزنامه رسمي و در غير اين صورت با تاييد سازمان هواپيمايي كشوري يا مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، قابل تاييد است. 

 

" ترجمه گواهيهاي صادره از داروخانه ها"

* ترجمه گواهيهاي كار صادره از داروخانه‌ها، با تاييد انجمن داروخانه‌داران، قابل تاييد است.

 

" ترجمه گواهيهاي كار از مشاغل آزاد"

* ترجمه گواهيهاي كار مشاغل آزاد، ضمن تاييد اتحاديه يا ارائه جواز كسب، مورد تاييد است.

 

" ترجمه گواهي كار از بيمارستانها و درمانگاهها"

* ترجمه گواهي كار از بيمارستانها و درمانگاهها با تاييد وزارت بهداشت و درمان و گواهيهاي پزشكي با تاييد سازمان نظام پزشكي قابل تاييد است.

 

" ترجمه گواهيهاي صادره از تعاونيها"

* ترجمه گواهيهاي صادره از تعاونيهاي مسكن و مصرف، قابل تاييد است.

 

" ترجمه گواهيهاي بيمه"

* ترجمه گواهيهاي صادره از بيمه البرز، بيمه دانا، بيمه آسيا، بيمه ايران و غيره با مهر اداره بيمه، قابل تاييد است.

 

 

راهنماي تاييد ترجمه رسمي گواهيهاي متفرقه

 

" ترجمه كارت واكسيناسيون"

* ترجمه كارت واكسيناسيون با تاييد سازمان نظام پزشكي يا مراكز بهداشتي دولتي، قابل تاييد است.

 

" ترجمه قبوض آب، برق، تلفن و گاز"

* ترجمه قبوض آب، برق، تلفن و گاز، قابل تاييد است.

 

" ترجمه فيشهاي حقوقي"

* ترجمه فيشهاي حقوقي از ادارات دولتي، قابل تاييد است.

 

" ترجمه حسابهاي بانكي"

* ترجمه گواهي گردش حسابهاي بانكي و گواهيهاي مانده موجودي صادره توسط بانكها و موسسات مالي در صورتي كه توسط امور بين‌الملل مهر شده باشد، قابل تاييد است.

 

" ترجمه پاسپورت"

* ترجمه پاسپورت در صورتي كه زمان انقضاي آن نگذشته باشد، قابل تاييد است و كپي برابر با اصل از پاسپورت كه توسط مترجم رسمي انجام شده باشد نيز قابل تاييد است.

 

" ترجمه كارت بازرگاني"

* ترجمه كارت بازرگاني با تاييد وزارت بازرگاني قابل تاييد است و كپي برابر با اصل از كارت بازرگاني كه توسط مترجم رسمي انجام شده باشد نيز قابل تاييد است.

 

" ترجمه گواهينامه‌هاي دريانوردي"

* ترجمه گواهينامه‌هاي دريانوردي با مهر كشتيراني قابل تاييد است و كپي برابر با اصل آن كه توسط مترجم رسمي انجام شده باشد نيز قابل تاييد مي‌باشد.

 

" ترجمه احكام قهرماني و رشته هاي ورزشي"

* ترجمه حكم قهرماني در رشته هاي مختلف ورزشي با مهر سازمان تربيت بدني يا فدراسيون ورزشي قابل تاييد است.

 

" ترجمه بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات"

* ترجمه بارنامه هاي گمركي و اسناد مربوط به واردات و صادرات با مهر گمرك قابل تاييد است.

 

" ترجمه گواهينامه هاي كشتيراني"

* ترجمه گواهيهاي صادره از كشتيراني ممهور به مهر كشتيراني والفجر 8 قابل تاييد است

 

" ترجمه گواهيهاي وكلا"

* ترجمه گواهيهاي صادره توسط دفاتر وكالتي و پروانه وكالت با تاييد كانون وكلا قابل تاييد است.

* ترجمه گواهيهاي مربوط به پرونده هاي مطروحه در دادگاهها، در صورت تصديق شعبه، قابل تاييد است.

" ترجمه گواهيهاي فرهنگي و هنري"

* ترجمه گواهيهاي صادره از فرهنگسراها و مراكز فرهنگي و فعاليتهاي هنري، در صورت تاييد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، قابل تاييد است.

 

" ترجمه گواهي مربوط به روستاهاي دور افتاده"

* ترجمه گواهيهاي مربوط به اشخاص در روستاهاي دور افتاده با تاييد فرمانداري منطقه يا بخشداري و در صورت در دسترس نبودن با مهر و امضاي شوراي اسلامي محل يا ناحيه انتظامي منطقه، قابل تاييد است.

 

 

راهنماي تاييد ترجمه رسمي مدارك شركتي

 

"ترجمه اساسنامه"

* اساسنامه شركتها، در صورتي كه ممهور به مهر برجسته ثبت شركتها باشد، قابل ترجمه و تاييد است.

* اساسنامه شركتهاي واقع در برخي از شهرستانها كه مهر ثبت آنها به صورت استامپي مي‌باشد، نيز قابل ترجمه و تاييد مي‌باشند.  

"ترجمه صورتجلسه سهام"

* صورتجلسه سهام شركتها كه تعداد سهام اعضا در آن ذكر  شده و ممهور به مهر برجسته ثبت شركتها باشد، قابل ترجمه و تاييد است. برگه‌هاي مربوط به شركتهاي خصوصي، با ارائه روزنامه رسمي شركت، قابل ترجمه و تاييد است.

"ترجمه آگهي تغييرات"

* آگهي تغييرات شركتها، در صورتي كه ممهور به مهر برجسته ثبت شركتها باشد، قابل ترجمه و تاييد است.

"ترجمه گواهيهاي مالياتي"

* گواهيهاي مالياتي و  همچنين ترازنامه شركتها، در صورتي كه ممهور به مهر مميز مالياتي باشد، قابل ترجمه و تاييد است.

"ترجمه معرفي نامه هاي دوره هاي تخصصي"

* معرفي نامه هاي كاركنان شركتها براي دوره‌هاي تخصصي پرسنل با ارائه آخرين روزنامه رسمي و دفتر بيمه قابل ترجمه و تاييد است.

"ترجمه ليست بيمه"

* ليست بيمه كاركنان شركتها همراه با برگه پرداخت بيمه يا ممهور به مهر باجه دريافت تامين اجتماعي، قابل ترجمه و تاييد است.

 

 

 

راهنماي تاييد ترجمه رسمي مدارك مربوط به اتباع خارجي

 

" ترجمه گواهيهاي مربوط به ازدواجهاي شرعي بنياد صدر"

* ترجمه گواهيهاي مربوط به ازدواجهاي شرعي بنياد صدر مربوط به اتباع خارجه كه در ايران داراي سفارتخانه نيستند، قابل تاييد نيست.

 

" ترجمه كارت سبز اتباع خارجه"

* ترجمه كارت سبز اتباع بيگانه، ضمن صدور گواهي از فرمانداريهاي محل سكونت جهت اصالت كارت سبز  قابل تاييد است

 

" ترجمه گواهيهاي ازدواجهاي شرعي"

* ترجمه گواهيهاي صادره از سوي فرمانداريها در مورد ازدواجهاي شرعي اتباع بيگانه كه فاقد سفارتخانه در ايران هستند، قابل تاييد است

 

 

راهنماي تاييد ترجمه رسمي مدارك صادره در خارج از كشور

 

" ترجمه مدارك صادره در خارج از كشور"

" ترجمه مدارك صادره در خارج از كشور اعم از سند ازدواج، گواهينامه ها، مدارك تحصيلي، پزشكي، وكالتنامه، احكام دادگاهها و ..... با تاييد سفارت ايران در كشور متبوع و سپس تاييد مهر كنسولگري ايران، توسط وزارت امور حارجه قابل تاييد است

 

 

راهنماي تاييد ترجمه رسمي انواع دفترچه‌ها

 

" ترجمه دفترچه بيمه خدمات درماني"

* ترجمه دفترچه بيمه خدمات درماني درصورتي كه ممهور با مهر سازمان خدمات درماني و داراي اعتبار باشد، قابل تاييد است.

 

" ترجمه دفترچه بيمه تامين اجتماعي"

* ترجمه دفترچه بيمه تامين اجتماعي درصورتي كه ممهور با مهر سازمان تامين اجتماعي و داراي اعتبار باشد، قابل تاييد است.

 

" ترجمه دفترچه‌هاي حساب پس انداز"

* ترجمه كليه دفترچه‌هاي بانكي (پس انداز قرض الحسنه، كوتاه مدت و بلند مدت) صادره توسط بانكها، با مهر و امضاي شعبه صادر كننده، قابل تاييد است.

Copyright ©  Masoumi Translation Service