سید عزیز معصومی

 

مـترجم رسـمی زبان انگلیـسی قـوه قـضـائیه تـهـران

شماره پروانه مـترجمـی رسمـی: 484

   

e-Mail: masoumi@hotmail.co.uk - Mobile: 0912-157-2490 - SMS: 0933-204-2911

 
         
 
 

صفحه اول انگليسي

صفحه اول فارسي

صفحه اول مشترك

 
 

 

 

 

 

مشخصات فردي

سيد عزيز معصومي نام و نام خانوادگي:
سيد ابراهيم نام پدر:  
دوم فروردين 1352 تاريخ تولد:
سنگتراشان، از توابع شهرستان ساري در استان مازندران محل تولد:
تحصيلات
ادبيات و علوم انساني، دبيرستان آيت‌الله طالقاني ساري ديپلم متوسطه:
مترجمي زبان انگليسي كارشناسي (1):
حقوق قضائي كارشناسي (2):  
حقوق تجارت بين‌الملل كارشناسي ارشد: 
حقوق خصوصي دكتري (در حال تحصيل):
دوره‌هاي آموزشي
مركز بين‌المللي زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس ويراستاري مقدماتي:
مركز بين‌المللي زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس ويراستاري پيشرفته:
سازمان مديريت صنعتي كشور حقوق تجارت بين‌الملل:
سمت‌هاي فعلي

قوه قضائيه، زبان انگليسي، تهران: ww.masoumitrans.com

مترجم رسمي

انتشارات علمي فرهنگي معصومي، تهران: www.masoumipub.com

مدير مسئول انتشارات
مشاور حقوقي قراردادهاي بين‌المللي شركت.....، تهران: www.masoumiitl.com   مشاور قراردادهاي بين‌المللي
انگليسي، حرفه‌اي زبانهاي خارجي
عربي، متوسط
ترجمه شفاهي و همزمان انگليسي ـ فارسي، حرفه‌اي مهارتهاي اصلي
ترجمه مكتوب انگليسي ـ فارسي، حرفه‌اي
نويسندگي در رشته‌هاي آموزش زبان انگليسي، ترجمه، حقوق و ويراستاري
مشاوره در زمينه حقوق تجارت بين‌الملل
مترجم ارشد دايره المعارف روابط عمومي سوابق علمي
نويسنده كتاب آموزش متون حقوقي به زبان انگليسي
نويسنده كتاب Editing English Texts
نويسنده مقاله «ماليات بر ارزش افزوده و عدالت مالياتي»
و ........

Copyright ©  Masoumi Translation Service