وبلاگ شخصي سيد عزيز معصومي

   

مترجم رسمي زبان انگليسي قوه قضائيه تهران و عضو جامعه مترجمان رسمي ايران

   
شماره پروانه مترجمي رسمي: 686 زبان انگليسي تهران  
e-Mail: masoumi@hotmail.co.uk - Mobile: 0919-130-8511 - SMS: 0933-204-2911  
وبلاگ تخصص چاپ و نشر  
   

هيچ چيزي در زندگي من، براي من، شيرين‌تر و فرحبخش‌تر از دنياي كتاب و تحقيق نبوده، نيست و نخواهد بود.

بازگشت به صفحه اول وبسايت

بيوگرافي آثار به زبان انگليسي آثار به زبان فارسي

صفحه اول فارسي

بخشي از ارتقاء فرهنگ كتابخاني بر دوش ناشرين  هست و بايد اين فرهنگ را ارتقا داد

چه كسي مي تواند كتاب

l

ماهيت انواع اثر در قالب كتاب

l

با سلام و احترام

بنويسد؟

l

l

ضمن احترام به تمامي نويسندگان

علم، پديدۀ زنده‌اي است كه هر

l

تاليف (خلق كامل اثر)

l

و اهل قلم و صاحبنظران دنياي قلم
روز متفاوت از روز گذشته است.

l

تاليف، خلق يك اثر هست. اين لغت از ریشه «الفت» و به معنی الفت

l

هدفم از راه‌اندازي اين وبلاگ، تبادل

افكار و عقايد و انديشه هاي جديد

l

برقرار كردن، در هم پیوند زدن و به هم آمیختن مطالب است. در اين نوع

l

نظر و تجربه در دنياي كتاب است.
در نهايت منجر خواهد شد به اين

l

اثر، نويسنده ابتدا آنچه را كه در ذهن خود دارد به صورت بارش فكري روي

l

بايد با تمام وجود، كشور عزيزمان را 
كه ما افكار و انديشه‌هاي خود را

l

كاغذهاي مختلف در ابعاد كوچك مي آورد و سپس با انسجام و نظم

l

دوست بداريم و نهايت سعي و تلاش
به ديگران منتقل كنيم. اين انتقال

l

بخشيدن دو باره، اثر جديد خلق مي‌كند. در اين نوع اثر، نويسنده، تراوش

l

خود را براي اعتلاي علمي و فرهنگي
به بهترين شكل خود فقط از طريق

l

ذهني خود را مطرح مي‌كند و سپس براي تاييد و حمايت آنچه كه بر روي

l

و توليد علم، انجام دهيم و در اين راه
كتاب انجام خواهد گرفت. زماني

l

كاغذ آورده است، به ديگر منابع و آثار، اشاره مي‌كند. تاليف، كار بسيار

l

خوب و شيرين است كه همواره با اين
شخص مي‌تواند اقدام به نگارش

l

پرزحمت و نيازمند تحقيق و تتبع در آثار و منابع مختلف است.

l

ديد وارد شويم كه ما، همه يكي
كتاب كند كه به اندازه كافي در

l

l

هستيم و بايد ديدگاهها و نظراتمان
خصوص موضوع مورد نظر كتاب

l

تدوين (گردآوري)

l

را در كوره انتقاد، پخته‌تر سازيم.
مطالعه نموده و يا تجربه كسب

l

تدوين كتاب يا همان گردآوري كتاب به اين معناست كه شما پس از اين 

l

 
كرده است و احساس مي كند

l

كه موضوع كتاب را مشخص نموديد، به كتاب و منابع مختلفي مراجعه

l

لطفا تمام نظرات و ديدگاههاي خود را
كه بهنوز مواردي است كه در

l

و مطالب را به صورت دقيق از آنها، ذكر مي‌كنيد. در اين نوع اثر، شما

l

در خصوص مطالب اين وبلاگ با من
منابع موجود يافت نمي‌شود و

l

چيزي جديد و مطلب نو خلق نمي‌كنيد و تنها از مطالبي كه ديگران آن

l

در ميان بگذاريد.
بايد منبع ديگري در اين خصوص

l

را به رشته تحرير درآوردند استفاده مي‌كنيد و با دادن نظم و ترتيب خاص

l

Email: masoumi@hotmail.co.uk

نوشت. در اين زمان است كه

l

به آنها، عنوان جديدي به آن با توجه به نوع مطالب جمع‌آوري شده،

l

Mobile: 0919 130 8511

شما با توجه به اطلاعات موجود

l

مي دهيد و هيچ گونه دخالتي در آن از نظر محتوايي نخواهيد داشت و

l

SMS: 0933 204 2911

و وقوف بر نقص مطالب موجود،

l

تنها آنها را از منابع مختلف استخراج مي كنيد.

l

 
تلاش خواهيد كرد تا بخشي از

l

l

مراحل نگارش كتاب
كمبودهاي موجود را پوشش

l

تصحيح

l

براي نگارش كتاب، معمولاً مراحل زير
دهيد. آنگاه بايد با تكيه بر علم

l

اين كار كه مخصوص نسخه‌هاي خطي است بدين صورت انجام مي‌گيرد

l

قابل تعريف است:
خود قلم به دست گيريد و آنچه

l

كه (1) نسخه‌هاي قبلي دستي كه موجود هستند، با هم مقايسه و

l

 
در ذهن داريد را روي كاغذ آوريد.

l

برابر مي‌شوند و ايرادات آنها بر اساس قيسا به عمل آمده از بين خواهد

l

(1) انتخاب عنوان براي كتاب
پس با اين توضيح بايد گفت:

l

رفت و نوع (2) تصحيح بدين صورت است كه قياسي بين نسخه هاي

l

انتخاب عنوان يا هما اسم براي كتاب
«كسي مي‌تواند اقدام به نگارش

l

قبلي صورت نمي‌گيرد و مصحح با سليقه شخصي و حدس و گمان در

l

بسيار مهم است؛ چرا كه عنوان كتاب
كتاب كند كه به اندازه كافي،

l

نتيجه تسلط به ادبيات مربوطه متن، كلماتي را كه خوانا نيستند، تغيير

l

بايد براي مخاطبين شما، جذاب باشد
منابع موجود را مطالعه كرده باشد

l

مي دهد و چه بسا ممكن است كه كلمه يا عبارتي كه انتخاب نموده

l

 و جداي از اين موضوع، عنوان كتاب
و تجربه لازم را داشته باشد و به

l

است، چيري نباشد كه نويسنده اصلي مورد نظر داشت. در هر حال،

l

است كه مخاطبين شما را معين
نقص و يا عدم كفايت مطالب

l

براي استفاده از متون نسخه هاي خطي، به دليل عدم دسترسي به

l

مي سازد.
موجود، وقوف كامل داشته باشد»

l

نويسنده راهي جز تصحيح وجود ندارد و بايد به آن بسنده كرد.

l

 
 

l

l

(2) تهيه فهرست مطالب
مراحل اخذ مجوز چاپ كتاب

l

شرح

l

فهرست مطالب، به منزله تقشه شما
 

l

در بسياري از موارد مشاهده مي‌شود كه كتابها يا منابعي تاليف يا

l

و راهنماي اصلي شما در بارش فكري
براي چاپ كتاب، نيازي نيست

l

تدوين شده است كه مطالب آن براي فهم مخاطبان آن سنگين و يا حتي

l

و جمع‌آوري مطالب است و هرچه
كه حتما ناشر باشيد و يا به ناشر

l

غير قابل فهم است. در چنين مواردي خود نويسنده يا شخص ديگري كه

l

منسجم تر باشد، مطالب شما از
مراجعه كنيد. در حال حاضر چاپ

l

داراي دانش كافي و اشراف كامل به مطالب آن دارد، با توجه به مخاطبين

l

انسجام بيشتري برخوردار خواهد بود
كتاب به دو روش در كشور ما

l

يعني، با درنظر گرفتن سطح فكري آنها، اقدام به شرح و يا ساده نويسي

l

و مخاطب بيشتري جذب خواهد كرد.
ممكن است كه در هر دو صورت

l

مطالب مندرج در كتاب مي كند تا مخاطبين بهتر بتوانند مطالب آن را

l

 
مجوز آن توسط وزارت فرهنگ و

l

بفهمند. پس، شرح، نوعي بازآفريني متن محسوب مي‌شود كه دايره

l

(3) تهيه منابع و كتب مرجع
ارشاد اسلامي صادر خواهد شد.

l

شمول آن بر اساس و با در نظر گرفت دانش مخاطبين است.

l

پس از فهرست مطالب بايد، تا جايي
 

l

l

كه براي شما ممكن است، كتب و
(1) چاپ به عنوان ناشر

l

نقد

l

منابع در زمينه موضوع كتاب، جمع
در اين روش، پس از اتمام كتاب

l

در اين نوع اثر، منتقد در باره كتاب نوشته شده، اظهار نظر مي كند و

l

آوري كنيد.
نويسنده يا مولف يا مترجم، به

l

بيشتر به محتواي اثر و جنبه هاي زيباشناسي آن مي‌پردازد. نكته اصلي

l

 
ناشر مراجعه و اقدام به انعقاد

l

كه بايد همواره در نقد مورد توجه قرار داد اين است، كه هدف از نقد نبايد

l

(4) مطالعه منابع و كتب مرجع
قرارداد خواهد نمود و تمامي

l

تخريب شخصيت نويسنده اصلي باشد چرا كه در دنياي كتاب و قلم، اصل

l

در اين مرحله بايد تمامي منابع و
مراحل توسط ناشر انجام خواهد

l

رعاين عفت كلام و قلم همواره بايد در بالاترين سطح خود رعايت شود.

l

كتب مرجع را مطالعه كنيد و بر حسب
گرفت.

l

l

فهرست مطالب تهيه شده، قسمتي
 

l

تصنيف (سرودن)

l

از متن كه براي شما مفيد و قابليت
(2) چاپ به عنوان مولف ناشر

l

اين نوع اثر، همانطور كه از عنوانش پيداست، مخصوص شعر است و به

l

استناد دارد را خارج نويس كنيد و يا
در اين روش، نويسنده يا مولف

l

نظر مي‌رسد كه نياز به توضيح خاصي نداشته باشد.

l

فيش برداري نماييد.
يا مترجم، شخصاً امور اداري را

l

l

 
انجام خواهد داد و كتاب را چاپ

l

ترجمه

l

(5) بازبيني و بازآفريني متن
خواهد نمود.

l

اين نوع اثر، عبارت است از برگردان متن از زبان مبدا به زبان مقصد.

l

متن كتاب بازبيني و بازآفريني و به
 

l

ترجمه، كار بسيار پرزحتمي است چرا كه مترجم بايد در چهارچوب فكري

l

ويراستار يا ناشر تحويل داده مي‌شود.
 

l

نويسنده متن اصلي حركت كند و آزادي عمل زيادي ندارد.

l

 
   

Copyright ©  Masoumi Translation Service