تماس با من دانلود مطالب آموزشی رایگان

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

خدمات تخصصی و حرفه ای

معرفی و سوابق علمی و اجرایی

 
   

 

 
 
 
     
 
 
About - Academic & Executive Background Professional & Core Services Holding Training Courses Contact Me  
 
   
 
 

Tehran, North West Enghelab Sq., Jannati Alley, Farsar Dead End, No. 2, Floor 3, No. 6 & 9

Land Line: +98 (0) 21 66006630 - Mobile Lines: +98 (0) 912 1572490 - +98 (0) 919 130 8511 - Postal Code: 1418943109

Our PO Box Number is: 13145-737 Tehran / e-Mail: masoumi@hotmail.co.uk

 
 

Since 2005 Copyright - www.masoumi.net  - www.masoumitrans.com - www.masoumipub.com - www.masoumiitl.com